ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De termen en uitdrukkingen die hierin zijn opgenomen hebben de betekenis die daaraan wordt toegeschreven in de definities die hieronder worden uiteengezet:

1. DEFINITIES

« SAT » betekent South African Travellers PTY Ltd, een bedrijf geregistreerd in Zuid-Afrika (nummer : 2014/067271/07).

Gegevens :
South African Travellers Pty Ltd
Fysiek adres: 8 Governors Walk, 7872 Cape Town, Zuid-Afrika
Email: [email protected]
Tel : 00 27 (0)72 920 0490

"Klant" betekent de persoon of entiteit die de door SAT verleende Service contracteert. Iedereen die een boeking voor een klant doet, is gezamenlijk verantwoordelijk tegenover SAT voor het respecteren van deze voorwaarden.

"Service" betekent de verkoop van reizen en verblijven in Zuidelijk Afrika (inclusief Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland, Mozambique, Namibië, Botswana, Zimbabwe en Mauritius) inclusief accommodatie, transfers, activiteitenboekingen en safari's en binnenlands vervoer.

Al deze diensten worden in het Engels aangeboden, tenzij anders aangegeven. Alleen de ondersteuning door het SAT-team wordt in het Nederlands aangeboden.

"Partner" betekent elke persoon of rechtspersoon die door SAT is gemachtigd voor de Klant en deel uitmaakt van de Dienstverlening.

"Offerte" betekent de offerte geplaatst op een van de SAT-websites of het document verzonden per e-mail.

"Datum van vertrek" betekent de datum waarop de Klant van plan is om het vliegtuig naar het Afrikaanse land te nemen zoals vermeld in de online offerte die door de Klant is geaccepteerd.

"Prijs van het verblijf" betekent de prijs vermeld in de Offerte en aanvaard door de Klant.

2. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

SAT is een reisbemiddelaar die zijn klanten diensten aanbiedt op het gebied van reisorganisatie (inclusief accommodatie, vluchten, autoverhuurreserveringen) die door verschillende partners worden aangeboden. In zijn bemiddelende rol kan SAT niet aansprakelijk worden

gesteld voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een schending door zijn Partners.

3. OFFERTE, REGISTRATIE, CONTRACT, VERORDENING

3.1. INSCHRIJVING

Na het eerste verzoek van de klant zal SAT de nodige informatie opvragen bij de klant, hetzij telefonisch of per e-mail. SAT zal dan een Offerte aan de Klant verstrekken. De betaling van een niet-restitueerbare aanbetaling van 40% van de prijs van het verblijf geldt als aanvaarding van de Offerte door de Klant en is de waarde van een door beide partijen geaccepteerd Contract.
SAT laat toe dat de klant de structuur van zijn reisroute kan wijzigen tot 60 dagen voorafgaand aan de geplande vertrekdatum.

De klant aanvaardt dat wijzigingen in de componenten van zijn reisroute de prijs van het verblijf kunnen verhogen, in welk geval de klant een update van de prijs van het verblijf ontvangt.

Alle offertes zijn slechts geldig voor een periode van 15 dagen, onder de hieronder vermelde voorwaarden. Als de Klant de Offerte niet binnen deze periode accepteert, is de Offerte niet langer geldig.

3.2. CONTRACT

De geaccepteerde offerte is geldig als een contract dat wordt geaccepteerd door SAT en de klant.
Daarom is de aanvaarding van een verblijf (op basis van de betaling van de aanbetaling van het verblijf zoals aangegeven in de Offerte) ook geldig voor de aanvaarding van onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze Reisovereenkomst of de bevestiging ervan omvat alle inbegrepen of niet inbegrepen diensten.

Deze Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden specificeren het volgende:

3.2.1. De specifieke vereisten van de klant die SAT heeft geaccepteerd ;
3.2.2. SAT is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die zijn opgenomen in het contract en heeft de plicht om te assisteren;
3.2.3. De naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van SAT die de klant snel kan contacteren om hulp te vragen als de reiziger in moeilijkheden verkeert of om te klagen over een niet-naleving wordt in het artikel vermeld. 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden;

3.2.4. De klant is verplicht om SAT via de contactgegevens vermeld in artikel 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden te informeren over elke niet-naleving die hij constateert tijdens de uitvoering van de reis;
3.2.5. De reiziger heeft het recht zijn contract over te dragen aan een andere reiziger. De Klant kan, met voorafgaande kennisgeving aan SAT via e-mail 30 dagen voor de vertrekdatum, het contract toewijzen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit contract.
De overdrager van het contract en de rechtverkrijgende zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de prijs evenals de kosten, royalty's of andere extra kosten die door een dergelijke toewijzing worden veroorzaakt. SAT informeert de overdrager over de werkelijke kosten van de overdracht. Deze kosten zijn niet onredelijk en niet hoger dan de werkelijke kosten die SAT maakt als gevolg van de toewijzing van het contract

3.3. Een aanbetaling van 40% is betaalbaar binnen
7 dagen na ontvangst van de offerte als bevestiging van de bestelling. De betaling van deze aanbetaling is geldig als aanvaarding van de Offerte van de reis en bevestigt de aanvaarding van de Klant voor de reis beschreven in de Offerte.

3.4. Het saldo moet uiterlijk 60 dagen vóór de geplande vertrekdatum worden betaald.

3.5. In geval van aanvaarding van de reisaanbieding binnen 60 dagen voor vertrek, zal de klant het volledige bedrag betalen.

3.6. Bij gebrek aan betaling van de aanbetaling en het saldo binnen de bovengenoemde deadline, is SAT niet vereist om de beschikbaarheid van reizen, verblijf, vlucht of, in het algemeen, diensten te behouden en worden deze beschouwd als geannuleerd door de Klant. In dit geval is SAT gerechtigd om een bedrag te houden dat overeenkomt met de annuleringsvergoeding zoals voorzien in onderstaand artikel, evenals de dossier kosten en de verzekeringen die niet terug te vorderen zijn.

3.7. De prijs van het verblijf kan tot 20 dagen vóór de vertrekdatum worden bijgewerkt, vooral in de volgende gevallen:

3.7.1. een verandering in de wisselkoers (depreciatie van de euro ten opzichte van de rand),

3.7.2. een verhoging van de taxen in Zuid-Afrika,
3.7.3. een verhoging van de prijzen van de verblijven.

3.8. In geval van wijziging van de Offerte als gevolg van de factoren vermeld in de vorige paragraaf, zal SAT de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen en zal de Prijs van het verblijf vermeld in de Offerte niet langer geldig zijn. Alleen als de prijs van het verblijf met meer dan 8% stijgt, heeft de klant het recht om de reservering binnen 3 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door SAT te annuleren. In dit geval wordt de klant terugbetaald (de aanbetaling van 40% blijft echter niet-restitueerbaar). In alle andere omstandigheden is de klant verplicht om de prijsverhoging te aanvaarden.

3.9. Alle kosten voor bankoverschrijvingen, creditcardbetalingen en vreemde valuta zijn volledig voor rekening van de klant. De klant zal direct na betaling van de aanbetaling en het saldo een bewijs van betaling aan SAT leveren. Dit bewijs kan de vorm hebben van een rekeningoverzicht of een machtiging om met een creditcard te betalen.

3.10. De prijs van het verblijf zal schriftelijk in de Offerte worden vermeld en zal, tenzij speciale vermelding door SAT, in euro zijn. Het omvat verblijven en activiteiten die in de Quote worden genoemd. Het omvat de belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

3.11. De diensten die tijdens het verblijf zijn inbegrepen, worden vermeld in de Offerte.

3.12. De offerte omvat niet het volgende: reisverzekering, annuleringsverzekering, hulp bij repatriëring, visum, vaccinaties en andere administratieve en gezondheidsformaliteiten en in het algemeen alle diensten die niet specifiek zijn opgenomen in de Offerte.

3.13. In geval van niet-betaling of te late betaling van de aanbetaling door de Klant, wordt de Reservering automatisch geannuleerd en heeft SAT geen verdere verplichtingen jegens de Klant.
3.14. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant die een handicap heeft om SAT onmiddellijk op de hoogte te stellen bij de registratie van eventuele speciale behoeften die daaruit voortvloeien. Waar mogelijk worden passende maatregelen genomen. Volledige zorg voor invaliditeit is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. Tenzij anders gespecificeerd door SAT, zijn de geleverde diensten en accommodatie niet

geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

3.15. De Klant is aansprakelijk voor eventuele extra kosten die het gevolg zijn van het meedelen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens tijdens de registratie.

4. REGLEMENT

4.1. Elke extra bestelling moet volledig worden betaald voor vertrek;

4.2. Er worden geen reis prestaties verstrekt totdat de laatste betaling is ontvangen.

5. ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

5.1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de reis door de klant

5.1.1 terugbetaling van betaalde bedragen gebeurt op basis van de annuleringsdatum in relatie tot de startdatum van de reis;
5.1.2 De aanbetaling en de administratiekosten blijven onder alle omstandigheden verschuldigd door de Klant;
5.1.3 Voor annuleringen die plaatsvinden:
- tussen 75 en 61 dagen voor vertrek: 50% van het bedrag van de reis zal verschuldigd zijn
- minder dan 60 dagen voor vertrek, 100% van het bedrag van de reis zal door klant verschuldigd zijn.

5.2. Elk verzoek om annulering moet schriftelijk gebeuren, hetzij per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van de onderneming, hetzij per e-mail met ontvangst bevestiging en ontvangstbevestiging door SAT. Annuleringen worden pas als effectief beschouwd vanaf de datum van ontvangst van de mail / e-mail.

5.3. SAT is niet aansprakelijk voor verliezen die klanten hebben opgelopen bij wijzigingen in planningen of vertragingen van vervoermiddelen vanwege de vervoerder. De vluchtschema's van alle vluchten, het soort toestel en de route worden alleen ter informatie meegedeeld.

6. WIJZIGING VAN DE REIS

6.1. Het kan gebeuren dat SAT verplicht wordt, om redenen buiten haar controle (burgerlijke en religieuze festivals, stakingen, evenementen, klimatologische

gebeurtenissen, enz.), wijzigingen aan te brengen, zelfs na de start van de reis of verblijf, in hotels en aangewezen activiteiten van de offerte. In dit geval zal SAT al het mogelijke doen om de klantenservice ten minste gelijkwaardig aan de oorspronkelijk geplande diensten aan te bieden. Evenzo kan de richting van de circuits worden gewijzigd, maar alle bezoeken en etappes worden zoveel mogelijk gerespecteerd. In dit geval zal de Klant alleen in staat zijn om een vergoeding te krijgen voor de diensten die niet zijn uitgevoerd en niet zijn vervangen.
6.2. In geval van wijziging van de Offerte als gevolg van de factoren vermeld in de vorige paragraaf, is de Klant aansprakelijk voor elke prijsstijging. Deze verhoging zal op verzoek door SAT worden betaald.

7. VERZEKERING, CLAIMS EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Geen repatriëringsverzekering of bijstand is inbegrepen in de reispakketten.

7.2. De klant wordt geadviseerd om een optionele verzekering af te sluiten die in het bijzonder bijstand / repatriëring en de gevolgen van de annulering omvat. In geval van annulering van de reis of verblijf door de klant, wordt de verzekeringspremie niet terugbetaald.

7.3 SAT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden die het gevolg zijn van overmacht, te wijten aan derden die niet betrokken zijn bij het leveren van de diensten waarin het contract voorziet of bij de onjuiste uitvoering van het contract toe te schrijven aan de Klant. SAT's aansprakelijkheid kan nooit worden opgelopen voor gevolgschade. SAT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van de services die door de klant ter plaatse zijn gekocht en niet zijn opgenomen in de routebeschrijving van de klant. SAT adviseert over het algemeen om een minimale verbindingstijd van drie uur aan te bieden en raadt zijn klanten aan om terugbetaalbare tickets te boeken, om het mogelijke risico van financieel verlies te voorkomen.

7.4 SAT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in planningen of reisroutes, luchthaven veranderingen veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht. Onder dergelijke omstandigheden kan een eventuele

vertraging niet resulteren in enige compensatie door SAT.

7.5 Het wordt ten zeerste aangeraden geen kostbare voorwerpen (juwelen ...) mee te nemen, maar alleen zaken die noodzakelijk en passend zijn voor het doel en de specifieke omstandigheden van de reis. SAT is niet verantwoordelijk voor diefstal in hotels. Klanten worden geadviseerd kostbare voorwerpen,identiteitspapieren en vouchers in de hotelkluis te deponeren. De klant is verantwoordelijk voor het vergeten of verlies
van objecten die zich hebben voorgedaan tijdens transport of overdracht.

7.6. Interne klachten afhandeling procedures:

De reiziger is verplicht om aan SAT alle opmerkingen of klachten te melden die zich tijdens zijn reis hebben voorgedaan. Dit moet binnen 7 kalenderdagen gebeuren aan SAT op welke manier ook.

De bestudering van deze klachten heeft alleen betrekking op de contractuele elementen van de reservering.

Eventuele klachten van reizigers worden onder de aandacht gebracht van de General Manager van SAT. Een analyse van deze klacht zal intern en met SAT Partners worden gemaakt en een antwoord op deze klacht zal binnen 10 werkdagen naar de Klant worden teruggestuurd.

Elk geschil zal in der minne worden geschikt.

In geval van volledige onenigheid, waarbij SAT een onderneming is volgens de Zuid- Afrikaanse wetgeving, worden de rechtbanken in Zuid-Afrika als bevoegd beschouwd en de CPA (Consumer Protection Act) Zuid-Afrika.

8. ADMINISTRATIEVE EN SANITAIRE FORMALITEITEN

8.1. Het is aan de klant om ervoor te zorgen dat hij een goede reputatie heeft (en dat de personen in zijn dossier ook een goede reputatie hebben) met de formaliteiten van de politie, douane en gezondheid, die zijn aangewezen voor de realisatie van de reis.

8.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle nodige vaccinaties te doen die door zijn arts zijn aanbevolen voor de reis naar Afrika.

8.3. SAT kan in geen geval de extra kosten dragen die voortvloeien uit het onvermogen van de

Klant om de vereiste documenten aan de bevoegde autoriteiten te presenteren.

9. VEILIGHEID VAN DE REIZIGER

De klant is volledig op de hoogte van de risico's verbonden aan plaatselijke omstandigheden (mogelijk slechte staat van de wegen en communicatiemiddelen, afstand van medische centra, politieke of gezondheidssituatie) en neemt deel aan de reis met kennis van zaken.

10. VERTRAGING EN FALING VAN BETALING DOOR KLANT

10.1. Elke late betaling door de Klant zal leiden tot boetes die gelijk zijn aan de rentevoet die door Standard Bank of South Africa Limited wordt berekend, plus 3%.

10.2. De Klant draagt de juridische kosten die SAT oploopt als gevolg van een inbreuk door de Klant.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen SAT en de Cliënten worden expliciet beheerst door de Zuid- Afrikaanse wet en rechtbanken.

12. REIZEN TIJDENS COVID-19

12.1. Gezondheid en andere gevaren

U gaat ermee akkoord dat het uw persoonlijke beslissing is om te reizen, en u doet dit met volledige kennis van de huidige reisaanbevelingen en reisbeperkingen met betrekking tot COVID-19 risico's. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet verantwoordelijk voor onveilige omstandigheden of gezondheidsrisico's, inclusief pandemieën of andere ziekten. Voor informatie over dergelijke gevaren raden wij u aan de website van Buitenlandse Zaken te bezoeken.

12.2. Regels van reisagentschappen en overheden

We zijn niet verantwoordelijk voor enige COVID-19-gerelateerde vereisten die reisaanbieders en overheden kunnen opleggen, zoals verklaringen van gezondheid, medische onderzoeken Vóór vertrek of aankomst, of quarantaines. Om meer te weten te komen over de laatste overheidsvoorschriften met betrekking tot reizen met COVID-19, raden we u aan de website van buitenlandse zaken te bezoeken of de homepage van de reisagentschappen voor de nieuwste vereisten te kennen.

13. ANNULATIE DOOR COVID-19

13.1 In geval van een positieve test van klant voor vertrek

Het is verplicht voor de klant om South African Travellers een bewijs van een positieve Covid-19-test te verstrekken. Deze test moet worden uitgevoerd door een bevoegd arts en moet de naam en handtekening dragen van de arts die de test heeft uitgevoerd. Meer dan 60 dagen voor aankomst (dus vóór betaling van het saldo) stelt South African Travellers voor om de reis uit te stellen naar een latere datum. Binnen 30 dagen voor aankomst worden annuleringskosten in rekening gebracht. De klant moet zich dan tot zijn verzekering wenden voor de eventuele vergoeding van deze kosten geheel of gedeeltelijk.

13.2 In geval van een positive test van de klant op zijn bestemming

Afhankelijk van de polis die de klant kiest met zijn reisverzekering, kunnen verschillende kosten worden gedekt: medische kosten, ziekenhuisopnames, verlenging van het verblijf, repatriëring ... We nodigen u uit om uw verzekering na te vragen voordat u een polis afsluit. . South African Travellers kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat het onmogelijk is om het land te verlaten na een positieve test op COVID-19, wat inhoudt dat alle kosten die hiermee verband kunnen houden, zoals mogelijke quarantaine, medische kosten en ziekenhuiskosten niet op South African Travellers verhaald kunnen worden.

13.3 Bij sluiting van de eigen landsgrenzen voor vertrek naar de reisbestemming

South African Travellers verbindt zich ertoe de betaling van het saldo zo veel mogelijk uit te stellen als de gezondheidssituatie in het land van bestemming gevoelig lijkt naarmate de aankomst van de klant nadert. Als het land sluit, biedt South African Travellers aan om de reis naar een latere datum uit te stellen.

13.4 Bij sluiting van de landsgrenzen van bestemming en al ter plaatse
Tussen de aankondiging van grenssluitingen en de dag van vervroegd vertrek zullen South African Travellers de nodige stappen ondernemen om de klant de luchthaven te laten bereiken. Wat betreft repatriëring via de lucht heeft elke luchtvaartmaatschappij zijn eigen voorwaarden, we nodigen u uit om bij hen te informeren voordat u uw tickets boekt. Houd er rekening mee dat klanten die de beslissing hebben genomen om te reizen onder de bekende hygiënische omstandigheden, South African Travellers niet verantwoordelijk kunnen houden en in geen geval de kosten kunnen claimen die verband houden met een mogelijke blokkering in het land.

14. VERZEKERING

Door akkoord te gaan met reizen met South African Travellers, vragen wij u om een repatriëringsbijstandsverzekering af te sluiten. We raden ook een annuleringsverzekering aan. De Zuid-Afrikaanse wet vereist nu dat deze reisverzekering ook alle kosten moet dekken die verband houden met Covid-19 in het geval van testen, medische kosten en ziekenhuisopname. Houd er rekening mee dat, tenzij u om welke reden dan ook een annuleringsverzekering aanschaft, de meeste polissen een specifieke clausule hebben waarin staat dat ze geen dekking bieden voor uitbraken en pandemieën, vooral wanneer er waarschuwingen zijn voor reizen naar die specifieke bestemmingen.

15. VRIJSTELLING

U aanvaardt hierbij uitdrukkelijk alle risico's en gevaren die in de bovenstaande paragrafen worden behandeld, en u stemt er uitdrukkelijk mee in om South African Travellers vrij te stellen en te ontslaan van alle aansprakelijkheid met betrekking tot Covid-19.