Spring naar content

AVG

Disclaimer South African Travellers pty

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de rechten en plichten die expliciet op onze website worden vermeld, maar ook aan de rechten en plichten die hierin zijn omschreven disclaimer evenals in onze algemene verkoopvoorwaarden en in ons privacybeleid.

Al deze teksten vormen onze "Algemene Voorwaarden".

Deze algemene voorwaarden zijn zowel op ons van toepassing als op jou. Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van onze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van specifieke Algemene Voorwaarden.

Bij wijze van uitzondering kan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Deze uitzonderingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

  1. WIE ZIJN WE ?

De site vermeld onder het domein www .www.satravellers.com is een initiatief van:

South African Travellers Pty ltd

8 Governor's Walk, 7872 Kaapstad
Zuid-Afrika

E-mail:[email protected]
Telefoon: +27 72 92 00490

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, wij beloven een snelle reactie.

 

  1. ONZE WEBSITE
  • Goede bediening, veiligheid en bereikbaarheid

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze site te garanderen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operationaliteit en daarom moeten we ons handelen beschouwen als gedekt door een middelen verbintenis.

Elk gebruik van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen aanwezig op de site, ongeacht het bestaan van overmacht of een buitenlandse oorzaak.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze site te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit in principe alleen als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

  • Site-inhoud

www.satravellers.com bepaalt grotendeels de inhoud van haar site en besteedt veel zorg aan de informatie erop.

www.satravellers.com neemt alle mogelijke maatregelen om haar site zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden.

www.satravellers.com kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op haar site aanwezig is. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig en / of actueel is. Daarom www.satravellers.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die de gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op de site.

Als bepaalde inhoud op de site in strijd is met de toepasselijke wetgeving en / of de rechten van derden en / of simpelweg onethisch zou zijn, vragen we je om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat we actie kunnen ondernemen. www.satravellers.com kan in het bijzonder doorgaan met het gedeeltelijk of volledig verwijderen van genoemde informatie.

De site kan downloadbare inhoud bevatten. Elke download van de site vindt altijd plaats op eigen risico van de gebruiker. www.satravellers.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

Met betrekking tot meer specifiek de prijzen en informatie over onze producten die op de site verschijnen, geldt een voorbehoud voor kennelijke vormfouten, zoals typefouten. De gebruiker kan in geen geval een beroep doen op het bestaan van een contract met www.satravellers.com gebaseerd op dergelijke onzin.

  • Wat we van de gebruiker verwachten

Als gebruiker heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de site. U dient zich te allen tijde te onthouden van handelingen die de goede werking en veiligheid van de site en het gebruik ervan kunnen schaden. De site kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons bedrijfsmodel te omzeilen en / of om informatie over andere gebruikers te verzamelen.

In het bijzonder is het verboden om de Site te gebruiken om inhoud te verspreiden die zou leiden tot schade aan andere gebruikers, zoals de verspreiding van kwaadaardige software zoals computervirussen. De verspreiding van ongevraagde en / of commerciële berichten via de site, evenals ongewenste e-mails, spamming of kettingbrieven, is eveneens verboden.

www.satravellers.com behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de situatie voor zichzelf en voor zijn gebruikers te verhelpen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk, persoonlijk en exclusief, in het geval dat zijn acties en gedrag daadwerkelijk hebben geleid tot schade aan de site of aan andere gebruikers. In dat geval moet de gebruiker in kwestie ervoor zorgen dat hij vrijgesteld wordt www.satravellers.com van eventuele schadeclaims die volgen.

 

  1. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

De site kan links of hyperlinks naar externe websites of andere vormen van online portalen bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of zelfs dat we impliciet akkoord gaan met de inhoud van dergelijke externe sites.

www.satravellers.com oefent geen enkele controle uit over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij onze site. Wij kunnen daarom niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.

Het is aannemelijk dat deze externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden we u aan om hun algemene verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen, maar ook hun disclaimer en hun privacybeleid.

 

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van www.satravellers.com Onder "inhoud" wordt verstaan informatie, logo's, foto's, merken, ontwerpen, modellen, slogans, databases, enz. toegankelijk op de site. Ook het technische karakter van de site zelf, namelijk de computercode, wordt beschermd door intellectueel eigendom.

Door onze site te bezoeken, krijgt de gebruiker een beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.satravellers.com zijn gebruikers niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, lenen, verhuren, aan het publiek te communiceren.

 

  1. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

www.satravellers.com verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

  1. ALGEMENE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

www.satravellers.com behoudt zich het recht voor om de site en de daaraan verbonden diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van compensatie. Onze algemene voorwaarden (in het bijzonder onze algemene verkoopvoorwaarden) worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zuid-Afrikaanse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Zuid-Afrikaanse rechtbanken.

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van onze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen van onze Algemene Voorwaarden. In een dergelijk geval hebben we het recht om de niet-toepasbare clausule te vervangen door een andere wettelijke bepaling met een vergelijkbare strekking.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

South African Travellers Pty Ltd

8 Governor's Walk, 7872 Kaapstad
Zuid-Afrika

E-mail:[email protected]
Telefoon: +27 72 92 00490