GDPR

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de rechten en plichten die expliciet worden vermeld op onze site, maar ook aan de rechten en plichten die in deze disclaimer worden gedefini ëerd, evenals in onze algemene verkoopsvoorwaarden en in ons privacybeleid.

Al deze teksten vormen onze "Algemene Voorwaarden".

Deze Algemene voorwaarden zijn op ons evenals op u van toepassing. Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u expliciet de toepassing van onze Algemene voorwaarden, met uitzondering van de eigen algemene voorwaarden.

Bij uitzondering kan worden afgeweken van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen het voorwerp zijn geweest van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.
Deze afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

1. WIE ZIJN WIJ?

 

De site onder het domein www.satravellers.com is een initiatief van:

SOUTH AFRICAN TRAVELLERS pty
104 Piazza Building, 1st floor,
32 Parliament Street, CBD 8000, Cape Town – SOUTH AFRICA

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft, we beloven een snel antwoord.

 

2. ONZE SITE

 

. Goed functioneren, beveiliging en toegankelijkheid

We nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze site te garanderen. We kunnen echter geen garanties van absolute bruikbaarheid bieden en daarom moeten we onze aandelen beschouwen als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker.
Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op de site, ongeacht het bestaan van een geval van overmacht of een vreemde oorzaak.

We behouden ons het recht om de toegang tot onze site te beperken of deze te beëindigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Dit is in principe alleen als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

. Inhoud van de site

www.satravellers.com bepaalt in grote mate de inhoud van zijn site en besteedt veel aandacht aan de informatie daarover.

www.satravellers.com neemt alle mogelijke maatregelen om zijn site zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden.

www.satravellers.com kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op haar site. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies en / of actueel is. Daarom kan www.satravellers.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die de gebruiker zou lijden onder de informatie op de site.

Als de inhoud op de site in strijd is met toepasselijke wetgeving en / of de rechten van derden en / of gewoon onethisch is, verzoeken we u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat we actie kunnen ondernemen. www.satravellers.com kan in het bijzonder overgaan tot de gedeeltelijke of volledige schrapping van dergelijke informatie.

De site kan downloadbare inhoud bevatten. Elke download van de site vindt altijd plaats op eigen risico van de gebruiker. www.satravellers.com kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit dergelijke downloads, zoals gegevensverlies of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker behoort.

Specifiek met betrekking tot prijzen en informatie over onze producten op de site, is er een terughoudendheid van toepassing voor kennelijke formele fouten, zoals typefouten. De gebruiker kan in geen geval het bestaan van een contract met www.satravellers.com op basis van dergelijke fouten claimen.

. Wat we van de gebruiker verwachten

Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het goed functioneren van de site. U dient te allen tijde af te zien van alles wat de goede werking en veiligheid van de site en het gebruik ervan zou kunnen beïnvloeden. De site kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons Business Model te omzeilen en / of om informatie over andere gebruikers te verzamelen.

Het is verboden om de Site te gebruiken voor het uitzenden van inhoud die zou resulteren in schade aan andere gebruikers, zoals de verspreiding van malware zoals computervirussen.
Ook verboden is de verspreiding van ongevraagde en / of commerciële berichten via de site, maar ook ongewenste e-mails, spam of zelfs brievenketens.

www.satravellers.com behoudt zich het recht om alle nodige maatregelen te treffen om de situatie voor zichzelf en voor zijn gebruikers te verhelpen, zowel in als buiten rechte. De gebruiker is als enige verantwoordelijk, persoonlijk en uitsluitend, voor het geval zijn acties en gedrag daadwerkelijk schade aan de site of aan andere gebruikers hebben veroorzaakt. In dit geval moet de betreffende gebruiker www.satravellers.com vrijstellen van elke klacht wegens schade die zou volgen.

 

3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

De site kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites of andere vormen van online portals. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of dat we impliciet instemmen met de inhoud van deze externe sites.

www.satravellers.com heeft geen controle over externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van hyperlinks en hun uiteindelijke bestemming. Vanaf het moment dat de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij onze site. We kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor verdere schade.

Het is waarschijnlijk dat deze externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij u aan om hun algemene verkoopvoorwaarden, alsook hun disclaimer en hun privacycharter zorgvuldig te lezen.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van www.satravellers.com. "Inhoud" betekent informatie, logo's, foto's, merken, ontwerpen, modellen, slogans, databases, etc. toegankelijk op de site. Het technische karakter van de site zelf, namelijk de computercode, wordt ook beschermd door het intellectueel eigendom.

Door onze site te bezoeken, heeft de gebruiker een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.satravellers.com is het gebruikers niet toegestaan om de beschermde items geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, lenen, verhuren, aan het publiek te communiceren.

 

5.BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

www.satravellers.com verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

6.ALGEMENE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

www.satravellers.com behoudt zich het recht om de site en bijbehorende service te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van compensatie te geven. Onze Algemene Voorwaarden (inclusief onze algemene verkoopvoorwaarden) worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zuid-Afrikaanse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Zuid-Afrikaanse rechtbanken.

De onwettigheid of ongeldigheid van enige bepaling van onze Algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de niet van toepassing zijnde clausule te vervangen door een andere wettelijke en vergelijkbare bepaling.

Voor vragen neem contact op met:

SOUTH AFRICAN TRAVELLERS pty
104 Piazza Building, 1st floor,
32 Parliament Street, CBD 8000,
Cape Town – SOUTH AFRICA